Language: polski
zadzwoń do nas: +48 65 545 39 68
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 41.jpg
  • IMG_0310.JPG

Procedura bezpieczeństwa

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu oraz procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

1. Niniejsza procedura określa:
1) Podstawowe zasady bezpieczeństwa,
2) zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
3) organizację opieki w przedszkolu,
4) zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
5) organizację żywienia,
6) zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

2. Procedury wprowadza się w celu zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę, a tym samym zapewnienia dzieciom i personelowi Przedszkola nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu bezpiecznych warunków opieki, wychowania i pracy w okresie pandemii COVID – 9 oraz w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania tej choroby.

3. Procedury określają działania, które przedszkole może podjąć celem zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka. Dyrekcja przedszkola, za przekazem Ministra Zdrowia rekomenduje pozostanie w domu dzieci rodziców, którzy mają możliwość pogodzenia pracy z opieką.

4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa:
podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, do przestrzegania których zobowiązany jest personel przedszkola i rodzice dzieci, to: samoobserwacja, samodyscyplina zdrowotna, częste mycie rąk, unikanie kontaktu rąk z twarzą i ustami, zakrywanie twarzy podczas kichania czy kaszlu, zachowanie dystansu minimum 2 metrów od innych osób, wystrzeganie się kontaktu z osobami wykazującymi objawy infekcji górnych dróg oddechowych, unikanie skupisk ludzi, prawdomówność co własnego stanu zdrowia
i zdrowia najbliższych, szczególnie dzieci.

5. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
1) Rodzic jest zobowiązany zgłosić wychowawcy grupy (telefonicznie, mailowo) zamiar skorzystania z opieki przedszkolnej najpóźniej do czwartku do godz. 12.00 poprzedzającego tydzień przyprowadzenia dziecka na zajęcia.
2) Do przedszkola przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
3) Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania do przedszkola dziecka
z objawami chorobowymi bądź dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę lub jest chory.
4) Rodzic/inny opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola lub je odbierający, musi być zdrowy.
5) Rodzic/inny opiekun nie wchodzi z dzieckiem do budynku przedszkola. Przy drzwiach głównych przekazuje dziecko pracownikowi, który odprowadzi dziecko
do szatni, a następnie do właściwej sali.
6) Przed przekazaniem dziecka pod opiekę przedszkola zarówno rodzic/inny opiekun, jak i dziecko, zostaną poddani badaniu temperatury ciała. Wynik pomiaru temperatury ciała powinien mieścić się w granicach 36° – 37° C. Pomiar temperatury wykonywany jest termometrem bezdotykowym przez pracownika ubranego w maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki. Termometr jest dezynfekowany co 10 użyć lub częściej, jeśli istnieje taka potrzeba. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała skutkuje brakiem możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej.
7) Rodzice wyrażają zgodę na codzienny pomiar temperatury dziecka przed przyjęciem do przedszkola, a także w przypadku, gdy nauczyciel uzna to za konieczne.
8) Przyprowadzając dziecko do przedszkola po raz pierwszy rodzic jest zobowiązany
do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, swoim i innych osób, które mogą przyprowadzać lub odbierać dziecko z przedszkola (wzór dokumentu załącznik nr 1) oraz natychmiastowego informowania dyrektora przedszkola, jeśli wskazana
w oświadczeniu sytuacja zdrowotna ulegnie zmianie.
9) W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka pracownik może zażądać od rodzica zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego np. kaszel alergiczny, katar alergiczny lub inne infekcje związane z chorobami przewlekłymi, niezagrażające innym osobom, niezwiązane z zakażeniem Covid-19.
10) W okresie trwania pandemii rodzice zobowiązani są ograniczyć do minimum liczbę osób, które mogą przyprowadzić lub odbierać dziecko z przedszkola, szczególnie osób po 60 roku życia.
11) Na teren przedszkola można wnieść wyłącznie ubranie na zmianę, ewentualnie przybory piśmiennicze np. kredki, które zostają poddane 24-godz. kwarantannie. Obowiązuje zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
12) Pozostawienie dziecka w przedszkolu wymaga bezwzględnie od rodzica pozostania
w gotowości do odbierania telefonu z przedszkola w godzinach, w których dziecko
w nim przebywa.
13) Odbierając dziecko z przedszkola rodzic/inny opiekun nie wchodzi do budynku przedszkola. Przy drzwiach głównych zgłasza swoje przybycie pracownikowi przedszkola i oczekuje, aż pracownik przyprowadzi dziecko.
14) Obowiązkiem rodzica jest zapewnić dziecku, które ukończyło 4 lata, indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola oraz przypominanie dziecku podstawowych zasad higieny, takich jak: mycie rąk, unikanie dotykania oczu, nosa
i ust, zasłanianie nosa i ust przy kichaniu czy kasłaniu, unikanie bliskiego kontaktu fizycznego z rówieśnikami i zachowanie bezpiecznej odległości.
15) W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. Nie ma jednak przeszkód, by korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
16) Rodzic/inny opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola jest zobowiązani zachować dystans społeczny względem pracowników przedszkola oraz innych rodziców/opiekunów i dzieci, wynoszący minimum 2 metry (nie dotyczy to sytuacji pomiaru temperatury ciała). Rodzic/inny opiekun musi rygorystycznie przestrzegać środków ostrożności w postaci maseczki lub przyłbicy i rękawiczek lub dezynfekcji dłoni.

6. Organizacja opieki w przedszkolu.
1) Przedszkole funkcjonuje w warunkach wzmożonego rygoru sanitarnego.
2) Pracę przedszkola planuje się i organizuje na podstawie informacji od rodziców,
o których mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszej procedury.
3) Obowiązkiem nauczyciela jest wyjaśnić dzieciom, jakie zasady obowiązują
w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikaty powinny być przekazane dzieciom w formie pozytywnej, by wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa
i odpowiedzialności za swoje zachowanie a nie lęku.
4) Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
5) Grupy dzieci zostaną podzielone w zależności od deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu przez rodziców, aby uniknąć nadmiernego skupiska ludzi
w jednym czasie. Oznacza to, że w danej grupie mogą funkcjonować dzieci w wieku od 4 – 7 lat. Oznacza, to także, że grupą opiekować się może inny nauczyciel niż dotąd przypisany do grupy.
6) W grupie przebywa maksymalnie 12 dzieci.
7) Sale pozbawione są przedmiotów i sprzętów, których nie można wyprać lub skutecznie dezynfekować. Przybory sportowe wykorzystywane do zajęć
są dezynfekowane lub czyszczone. W każdej sali znajdują się pojemniki do odkładania drobnych zabawek, którymi bawiły się dzieci, w celu zdezynfekowania.
8) Sale wietrzy się co najmniej raz na godzinę. Gimnastykę prowadzi się przy otwartych oknach.
9) Grupy dzieci przebywają w wyznaczony salach i nie mają ze sobą kontaktu.
10) Opiekunowie starają się zachować między sobą społeczny dystans 1,5 metra
i przypominają o tej zasadzie także dzieciom.
11) Pracownicy kuchni i personel pomocniczy nie mają kontaktu z dziećmi i opiekunami dzieci.
12) Podczas leżakowania zachowuje się dystans między leżakami a po odpoczynku należy je dezynfekować. W czasie leżakowania nie używa się poduszek i kołderek.
13) Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu na terenie przedszkola. Obowiązuje przy tym zasada zmianowości grup. Nie organizuje się wyjść poza teren przedszkola, poza spacerami po najbliższej okolicy. Dzieci idą jeden za drugim zachowując dystans między sobą (poprzez trzymanie się skakanki, na której zaznaczone są odstępy). Plac zabaw pozostaje wyłączony z użytkowania (poprzez założenie taśmy ochronnej) z uwagi na brak możliwości jego codziennej dezynfekcji.
14) W przedszkolu sprawowane są czynności opiekuńczo-wychowawcze. Wszystkie zajęcia dydaktyczne, wynikające z konieczności realizacji podstawy programowej, nadal realizowane są w systemie zdalnym.
15) Nauczyciele są zobowiązani dbać o to, by dzieci nie skupiały się w grupy.
16) Nauczyciele są zobowiązani do tego, by dbać o częste mycie rąk przez dzieci wodą
z mydłem, w szczególności po przyjściu do przedszkola, po skorzystaniu z toalety,
z pobytu na świeżym powietrzu, przed jedzeniem.
17) Rezygnuje się z mycia zębów przez dzieci.
18) Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz wchodzenia na teren budynku (dopuszczalne w sytuacjach wyjątkowych i niezbędnych, po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym) innych dorosłych, niż nauczyciele, pracownicy i dyrektor przedszkola.

7. Zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni.
1) W drzwiach głównych budynku umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobligowane są korzystać wszystkie osoby dorosłe. Dezynfekowanie rąk jest obligatoryjne.
2) W czasie pracy i sprawowania opieki nad dziećmi pracownicy nie mają obowiązku noszenia maseczek ochronnych/przyłbic oraz rękawiczek, lecz są one dostępne w razie konieczności ich użycia. Pracowni zobowiązani są do dezynfekowania rąk po wejściu do budynku oraz w trakcie pracy z dziećmi. Dozowniki z płynami do dezynfekcji są umieszczone w miejscach niedostępnych dla dzieci
3) Pracownicy będą zaopatrywani w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
4) W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone pozostają plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. Przy wejściu do przedszkola umieszcza się też instrukcje prawidłowego zdejmowania maseczki i rękawiczek.
5) Szczególną dbałością otacza się utrzymywanie czystości i dezynfekowanie ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować, zanim otrzyma je inne dziecko. Toalety dezynfekowane są kilka razy dziennie, na bieżąco (monitorowanie codziennych prac porządkowych).
6) Pracownicy odpowiedzialni za dezynfekcję zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta zawartych na opakowaniu środka dezynfekującego. Zobowiązani są też do ścisłego przestrzegania czasu niezbędnego na wietrzenie dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, by dzieci nie były narażone na wdychanie oparów.

8. Organizacja żywienia.
1) Z dystrybutorów wody w salach dzieci korzystają wyłącznie pod nadzorem nauczyciela.
2) Żywienie organizuje się z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności.
3) Dostawcy posiłków/produktów żywnościowych, pozostawiają je w wyznaczonym miejscu na terenie przedszkola.
4) Posiłki dzieci spożywają w sali dziennego pobytu, w małych grupach. Po każdym posiłku następuje czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C lub wyparza.
5) Pracownicy kuchni zobowiązani są w miarę możliwości do zachowania względem siebie dystansu na stanowiskach pracy a jeśli to niemożliwe – do stosowania środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni
i sprzętów. Szczególną uwagę pracownicy muszą zwrócić na utrzymanie szczególnie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowiska pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
6) Zaleca się kontakt telefoniczny między pracownikami przedszkola.
7) Po przygotowaniu każdego z posiłków pracownicy kuchni telefonicznie powiadamiają oddział o potrzebie odebrania posiłku, wystawiając zestaw za drzwi kuchni. Adekwatnie po zakończonym posiłku pomoce nauczycieli powiadamiają kuchnię o zwrocie naczyń, pozostawiając je z miejsca pobrania.

9. Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
1) Do pracy w przedszkolu dopuszczone są jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Personel przedszkola podlega także pomiarowi temperatury ciała przy wejściu do przedszkola.
2) W zajęcia opiekuńcze nie są angażowani pracownicy powyżej 60 roku życia lub
z istotnymi problemami zdrowotnymi, o których wiedzę posiada pracodawca.
3) Personel przedszkola, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować,
że mogą być zakażeni koronawirusem.
4) Personelowi przedszkola oraz rodzicom dzieci zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach internetowych gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.
5) Jeśli dziecko lub członek personelu przejawia niepokojące objawy zakażenia koronawirusem odsuwa się go niezwłocznie od pracy lub uczestniczenia w zajęciach. Wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci. Powiadamia się Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu i ściśle stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń.
6) Dziecko lub członka personelu należy odizolować od innych osób w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe jest odizolowanie. Dziecko przebywa pod opieką nauczyciela. Dziecko i nauczyciela/członka personelu wyposaża się w maseczkę i rękawiczki oraz zaleca zachowanie dystansu minimum
2 metrów.O podejrzeniu zakażenia w przypadku dziecka niezwłocznie powiadamia się rodziców.
7) Wyznaczone pomieszczenie wyposażone jest w środki higieny osobistej i płyn dezynfekujący. Wejście do pomieszczenia oznacza się napisem.
8) Pracownicy przedszkola są poinstruowani, jak należy stosować procedury,
z zachowaniem spokoju i racjonalności oraz nie ulegania panice.
9) W widocznym, łatwo dostępnym miejscu w przedszkolu- na głównych drzwiach wejściowych i na tablicy informacyjnej przy głównym wejściu (za okienkiem intendenta) umieszczone są numery telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej (602 534 361), służb medycznych (999 lub 112 lub 61 873 93 67, 61 873 92 95, 61 873 93 68 – Szpital Miejski w Poznaniu ul. Szwajcarska),organu prowadzącego (65 546 54 00), kuratora oświaty(780 386 010 lub 65 614 11 00).
10) Jeśli to możliwe, przystępuje się do ustalenia listy osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba o objawami zakażenia oraz przeprowadza się rutynowe sprzątanie i dezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, oparcia)- załącznik 2 i załącznik 3.
11) Każdorazowo w sytuacji zagrożenia należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.


Kontakt
PRZEDSZKOLE NR 6 w Rawiczu
im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
63-900 Rawiczu
ul. Mikołajewicza 23
tel. +48 65 545 39 68
email: przedszkole6@rawicz.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. PRZEDSZKOLE NR 6 w Rawiczu 2015.